top of page

POGREBNINA IN POSMRTNINA

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

 

 • posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov.

 • pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 530,44 evrov.

 

UVELJAVLJANJE:

 

 • Pravici se uveljavlja na Vlogi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47 (obrazec za tiskanje si lahko prenesete tukaj).

 • Družinski član bo za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

 

PRILOGE:

 

 • Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.

 

POGOJI:

 

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,

 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,

 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ALI

 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

 

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 458,83 evrov,

 • družino z 2 odraslima osebama 2,23 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,44 evrov,

 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 3,03 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 803,61 evrov, z 2 otrokoma 3,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 989,27 evrov,

 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,63 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 697,52 evrov, z 2 otrokoma 3,43 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 909,70 evrov.

 

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

 

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,

 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),IN JE BIL

 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka,  ALI

 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 606 evrov za samsko osebo oziroma 909 evrov za družino.

 

 

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun. 

 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:

  • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,

  • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 606 evrov, za družino pa 909 evrov. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.  

 

NAKAZILO:

 

1. posmrtnina  - na osebni račun upravičenca v denarju

2. pogrebnina - na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan, 

                    - z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve                                 odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

 

VIŠINA:

 

posmrtnina - en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 265,22 evrov

pogrebnina - dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 530,44 evrov, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

 

Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.

(vir: www.mddsz.gov.si)

bottom of page